MR

De Medezeggenschapsraad (MR) overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode, samenwerking met andere scholen en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten. Over vele besluiten die het “Bestuur” of de schoolleiding willen nemen, moeten zij vooraf de MR om advies of instemming vragen.  De MR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Het email adres van de MR is: mr@meesterwerk.asg.nl

De MR vergadert schooljaar 2019-2020 op de volgende data: 

Woensdag 3 oktober, woensdag 6 november 2019, maandag 16 december 2019, woensdag 5 februari 2020, woensdag 1 april 2020, woensdag 13 mei 2020, woensdag 17 juni 2020, woensdag 1 juli 2020, ​

 

Notulen 24-9-2018                     notulen 05-02-2019
Notulen 05-11-2018                   notulen 01-04-2019
Agenda 17-12-2018                   notulen 27-05-2019