MR

De Medezeggenschapsraad (MR) overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode, samenwerking met andere scholen en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten. Over vele besluiten die het “Bestuur” of de schoolleiding willen nemen, moeten zij vooraf de MR om advies of instemming vragen.  De MR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Het email adres van de MR is: mr@meesterwerk.asg.nl

​De vergaderdata voor dit schooljaar zijn vastgesteld op: 15/9, 10/11 2021, 19/1, 2/3, 18/5 en 22/6 2022.

 

Notulen MR 16 september 2020 
Notulen MR 11 november 2020
Notulen MR 13 januari 2021
Notulen MR 19 mei 2021 
Notulen MR 23 juni 2021      
Jaarverslag 2020/2021